Szkolenia

Szkolenia rekomendowane przez Urząd Pracy

Szkoła Jazdy ELECZKA jest zarejestrowana jako instytucja szkoleniowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować szkolenie w 100% refundowane przez Urząd Pracy. Do programu mogą przystąpić przede wszystkim osoby:

– bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy

– zatrudnione w wieku 45 lat i więcej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym

oraz

– znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub

– zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, 
z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji lub

– otrzymujące świadczenia socjalnego przysługującego na urlopie górniczym lub górniczego zasiłku socjalnego, określonego w odrębnych przepisach lub

– uczestniczące w indywidualnym programie integracji bądź w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub

– posiadające statusu żołnierza rezerwy w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub

– pobierające renty szkoleniowe lub

– pobierające świadczenia szkoleniowe lub

– podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, w przypadku zamiaru podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza rolnictwem

Oferujemy Państwu wszelką pomoc przy wypełnianiu wniosków, które możecie Państwo pobrać ze strony Urzędu Pracy.

Zapisz się już dzisiaj. satysfakcja gwarantowana

UKOŃCZONY KURS U NAS GWARANTUJE 100% PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

 

Nasza ofertaKontakt
Messenger
Email
Phone
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email