Szkolenia rekomendowane przez Urząd Pracy

Szkoła Jazdy ELECZKA jest zarejestrowana jako instytucja szkoleniowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować szkolenie w 100% refundowane przez Urząd Pracy. Do programu mogą przystąpić przede wszystkim osoby:

- bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy

- zatrudnione w wieku 45 lat i więcej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym

oraz

- znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub

- zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, 
z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji lub

- otrzymujące świadczenia socjalnego przysługującego na urlopie górniczym lub górniczego zasiłku socjalnego, określonego w odrębnych przepisach lub

- uczestniczące w indywidualnym programie integracji bądź w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub

- posiadające statusu żołnierza rezerwy w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub

- pobierające renty szkoleniowe lub

- pobierające świadczenia szkoleniowe lub

- podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, w przypadku zamiaru podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza rolnictwem

Oferujemy Państwu wszelką pomoc przy wypełnianiu wniosków, które możecie Państwo pobrać ze strony Urzędu Pracy: pobierz wniosek.

ELECZKA SZKOŁA JAZDY | Warszawa Włochy | all rights reserved